Szerződési feltételek gépértékesítésre

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF)
a KEMÉNYFÉM Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítéséhez


Általános rendelkezések

Szerződő felek megállapítják, hogy a KEMÉNYFÉM Kft. nyomdaipari gépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A KEMÉNYFÉM Kft. az általa forgalmazott új és használt
gépek értékesítése kapcsán kerül Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként
felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e
szerint járnak el.
Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet
kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen, rendelés visszaigazoláson vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.
A KEMÉNYFÉM Kft. az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban szereplő gépet a
gyártótól  (használt gépnél  eladótól/tulajdonostól) megvásárolja, ezen gépet a Vevő részére eladja (az új gép gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet). Felek között az adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre.

I. Felek együttműködési kötelezettsége
1. A KEMÉNYFÉM Kft. a megrendelő által kijelölt személynek (gépkezelőnek) az átadást követően a gép „Használati útmutató” ” (gyártó által rendelkezésre bocsátott kezelési utasítás) szerinti kezeléséhez - a vevő igénye esetén - egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt.
 Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem rendeltetésszerű használatából eredő
károkért a KEMÉNYFÉM Kft.–t semminemű felelősség nem terheli.
2. A KEMÉNYFÉM Kft. írásban /e-mail vagy levél/ tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját működési  körülményei,
illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így a KEMÉNYFÉM Kft. nem vállal
felelősséget az üzemeltetés során előforduló esetleges problémákért.
3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges
körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az
adásvétel tárgyára vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a futamidő végéig. A
biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.


II. Szállítási feltételek
1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját felek a közöttük
létrejött szállítási megállapodásban rögzítik.
2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért a KEMÉNYFÉM Kft felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát a
 KEMÉNYFÉM Kft nem köteles megtéríteni.
3. A Vevő a megvásárolt gépet  fő szabályként saját telephelyén veszi át,  ahol is a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át  a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a  KEMÉNYFÉM Kft  telephelye, úgy a  vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.
4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban
történt változásokat írásba /e-mail vagy levél/ annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul köteles a KEMÉNYFÉM Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért a KEMÉNYFÉM Kft felelősséget nem vállal.
5. A Vevő átvételi késedelme esetén a KEMÉNYFÉM Kft jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól az
átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a Vevő érdekkörében
felmerülő okra vezethető vissza) a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó
szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatnak megfelelő kezelési díjat
felszámítani. Vevő azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles
megtéríteni, melyeket a fenti kezelési díj nem fedez.
6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és
beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.
7. A KEMÉNYFÉM Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha a szállítást megelőzően
információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a
magyar kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.


III. Vételár

1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a szállítási megállapodásban, illetve az
adásvételi szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF,
EUR, kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg.
2. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni,
úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a teljesítés napi MNB árfolyamot fogadják el.
3. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból
hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből a  KEMÉNYFÉM Kft. az előleg teljes összegének 10%-át kitevő összeget kártérítés címén levonhatja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet
meghiúsulása kapcsán a KEMÉNYFÉM Kft -t ért károk átalányának tekintik.
4. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik,
hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló
bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni.
Jogügylethez kapcsolódó használt gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását
és a számlán megjelölt használt gép átadás-átvételét követően vehető figyelembe.
5. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén a KEMÉNYFÉM Kft  a jogügylettől elállhat.
6. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem
lehet. A KEMÉNYFÉM Kft nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ekkor az
 KEMÉNYFÉM Kft  jogosult az átvett foglaló, illetve előleg összegéből a III.3. pontban írt tételeket külön
felhívás nélkül is levonni. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben, ha a vételárba beszámítandó
használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új gép átadására kijelölt időpontig
nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles  KEMÉNYFÉM Kft nek a foglaló összegét meghaladó
felmerült kárát is megtéríteni.
7. A bruttó  vételár tartalmazza az esetleges vám, az illetékek és az ÁFA összegét. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és a KEMÉNYFÉM Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét vevő tudomásul veszi.
8. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel
együttesen teljesül:
- a Vevő a saját erőt  KEMÉNYFÉM Kft-nek megfizette, valamint
- a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a
lízingösszeget átutalta a KEMÉNYFÉM Kft. részére.
Használt gép beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a
beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik.
A használt gép beszámítási ára az új gépre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt
foglalóként nem vették volna figyelembe - kauciónak minősül, s az Vevő szerződésszegéséből eredő
károk és költségek fedezetéül szolgál.
9. Beszámítás esetén az új és a használt gépekre vonatkozó adásvételi szerződésekben írtak
összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.
10. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó pénzintézet nem engedélyezi,
úgy a Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt köteles legkésőbb a hitelkérelem
elutasítás közlését követő 8 napon belül a KEMÉNYFÉM Kft -nek megfizetni.
11. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg.
12. A KEMÉNYFÉM Kft . a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár
módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a
forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy
illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.
13. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát a KEMÉNYFÉM Kft . a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően száll át a Vevőre.


IV. Teljesítési feltételek
1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén a KEMÉNYFÉM Kft . jogosult a
biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott
követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
2. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá
válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek a fennálló tartozásukat az elszámolás napját
követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.
3. A KEMÉNYFÉM Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek a vele szemben bármely jogcímen fennálló
követelését esedékességkor a Vevővel szemben a KEMÉNYFÉM Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa.

V. Garancia, szavatossági jog
1. A garanciális jogokat és kötelezettségeket  új gép esetén a gyártó Általános szerződési feltételei tartalmazzák.
A Keményfém Kft. kezelési utasítást ad, valamint mellékeli a gyártó CE nyilatkozatát. Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó garanciális kötelezettsége esetén a KEMÉNYFÉM Kft . Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó a KEMÉNYFÉM Kft  felé teljesít.
2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó
szerződés rendelkezései az irányadóak.
3. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és
szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben
köteles érvényesíteni.
4. Felek megállapodnak abban, hogy használt gép vásárlása kapcsán a Vevő szavatossági igényének
érvényesítéséről lemond. A gép vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra a KEMÉNYFÉM Kft tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek.
5. A KEMÉNYFÉM Kft  a nem általa végzett szervizszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű
alkatrész beépítése kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.
6. A garanciális időszakban bekövetkező meghibásodásnál a kezelői hibát felek bizonyítottnak
tekintik, ha a gép kezelője nem vett részt adott géptípusról tartott betanításon.


VI. Szerződésszegés jogkövetkezményei
1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a KEMÉNYFÉM Kft . jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát az esedékes követelés teljes megtérítéséig a
Vevőtől visszabirtokolni és felelős őrzésében tartani.
2. A KEMÉNYFÉM Kft  jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és a KEMÉNYFÉM Kft felszólítása alapján a felszólító
levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,
b) a KEMÉNYFÉM Kft megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy
érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás
ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot,
c) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez,
d) a KEMÉNYFÉM Kft  tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad,
e) Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott,
f) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely a KEMÉNYFÉM Kft megítélése
szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,
g) az adásvétel tárgyát Vevő nem biztosítja.
3. A felmondás időpontjában Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát
haladéktalanul rendeltetésszerű, használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és
okiratával együtt a KEMÉNYFÉM Kft . képviselőjének a megjelölt helyen átadni. A felmondás a fennálló
tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a vevő
mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását a KEMÉNYFÉM Kft részére haladéktalanul megfizeti.
4. Amennyiben Vevő az adásvétel tárgyát a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy a KEMÉNYFÉM Kft.-t megilleti a gép birtokbavételének és elszállításának joga, melynek költségét Vevő köteles viselni.
Vevő a gép visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, a KEMÉNYFÉM Kft. képviselőjének, illetve megbízottjának eljárása nem minősül birtokháborításnak és nem valósít meg a Btk-ban szabályozott tényállást.
5. Vevő tudomásul veszi, amennyiben a gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át a KEMÉNYFÉM Kft.-nek vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el és
ellene a KEMÉNYFÉM Kft . büntető eljárást kezdeményez.


VII. Egyéb rendelkezések
1. A Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait az
 KEMÉNYFÉM Kft. nyilvántartásában feldolgozza, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a KEMÉNYFÉM Kft az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logóját matricával elhelyezheti.
3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna,
(részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
4. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
5. A KEMÉNYFÉM Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon.
6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a
 Pest Megyei Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. január 1. napjától lépnek hatályba.